نقد کتاب منتشره دفتر نشر

نام اثر

نویسنده

سال

محل برگزاری

دبیر جلسه

ناقد

سمت علمی

دانلود گزارش برنامه

دانلود پاورپوینت برنامه

دانلود پوستر برنامه 

1

ایمان و شناخت عقلانی از دیدگاه

اندیشمندان اسلامی

فاطمه صادق زاده قمصری

95

سرای اهل قلم  

دکتر فاطمه سلیمانی  

دکتر حسین هوشنگی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع)

 دانلود گزارش نشست

دانلود فایل 

دانلود فایل 

2

فقه الاطفال

منیر حق خواه و کبری پورعبدالله

95

جشنواره مطبوعات  

دفتر نشر

دکتر معصومه مظاهری

دانشیار گروه فقه دانشگاه شهید مطهری

 دانلود گزارش نشست

دانلود فایل

دانلود فایل 

3

حقوق کودک

عاطفه عباسی کلیمانی

96

سرای اهل قلم  

دفتر نشر

دکتر لیلا اسدی   

معاون آموزشی قوه قضائیه

 دانلود گزارش نشست

دانلود فایل

دانلود فایل 

4

رونمایی و نقد کتاب یادگیری چگونه یاد گرفتن

فریده صیادی و لیلا زمانی کوخانلو

97

پردیس خواهران

دفتر نشر   

دکتر ابوطالب سعادتی

استادیاردانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

 دانلود گزارش نشست 

دانلود فایل 

دانلود فایل

5

طرائق تدریس اللغة الثانیة المدخل التواصلی فی تعلیم اللغة العربیة

سهیلا محسنی نژاد

26/10/1397

پردیس خواهران

معصومه حاجی عموشا  

دکتر حمیدرضا حیدری

دانشیار گروه زبان دانشگاه علامه طباطبایی

دانلود گزارش نشست 

دانلود فایل 

دانلود فایل

6

از نظر تا عمل؛ طرحی برای تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

فاطمه وجدانی

18-9-99

پردیس خواهران

(مجازی)

دکتر فاطمه صادقزاده

دکتر محمد حسنی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس در سطح ارشد و دانشگاه تهران در دوره دکتری فلسفه تربیت

 دانلود گزارش نشست  

دانلود فایل

دانلود فایل 

دکتر نیکو دیالمه

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه امام صادق(ع)

7

سیاست پژوهی دکتری پژوهش محور

مریم برادران حقیر

1-11-99

پردیس خواهران

(مجازی)

دکتر فاطمه صادق‌زاده

دکتر حمید جاودانی

دانشیار  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مطالعا

ت مدیریت آموزش عالی

 دانلود گزارش نشست

دانلود فایل 

دانلود فایل

دکتر محمود ابوالقاسمی

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه رهبری توسعه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

8

شرطیت امانت در حضانت

فاطمه شریفی و کبری پورعبدالله

29-11-99

پردیس خواهران

(مجازی)

دکتر فاطمه صادقزاده

دکتر فرج اله هدایت نیا

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دانلود گزارش نشست 

دانلود فایل 

دانلود فایل

دکتر رقیه السادات مومن

استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

9

جنین آزمایشگاهی در فقه امامیه

انسیه نوراحمدی و صدیقه مهدوی کنی

13-12-99

پردیس خواهران

(مجازی)

دکتر اعظم غیاثی

دکتر عباس علی واشیان

مدیر دپارتمان فقه پزشکی جامعه المصطفی و هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

دانلود گزارش نشست 

دانلود فایل 

دانلود فایل

دکتر محمدرضا رضانیا معلم

مستشار دادگاه تجدید نظر تهران

و هیات علمی پژوهشگاه رویان

10

نکاح و انحلال آن در فضای سایبری

زهرا جلالی و مریم السادات محقق داماد

29-2-1400

پردیس خواهران

(مجازی)

دکتر رقیه سادات مومن

دکتر سیدالبوالقاسم نقیبی

دانشیار گروه فقه خصوصی دانشگاه شهید مطهری

دانلود گزارش نشست

دانلود فایل 

دانلود فایل

دکتر جواد حبیبی تبار

مدیر گروه حقوق قضایی جامعه المصطفی

11

بازخوانی هویت زن در فضای سایبری

رقیه سادات مومن

26-3-1400

پردیس خواهران

(مجازی)

دکتر منا فریدی

دکتر طاهره محسنی

استادیار گروه دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

 دانلود گزارش نشست

دانلود فایل 

دانلود فایل

دکتر عباس مصلایی پور

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

12

فقه المقارن

زهرا لامع و زهر راستی

24-9-1400

پردیس خواهران

(مجازی)

دکتر زینب روحانی شهرکی

دکتر فاطمه فلاح تفتی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

 دانلود گزارش نشست

دانلود فایل 

دانلود فایل

دکتر منیر حق خواه

استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

13

رهبری حکمت محور در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

منیره رحمانی

1400-11-5

پردیس خواهران

(مجازی)

دکتر زینب روحانی شهرکی

دکتر مهدی فاتح

عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاستگذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

دانلود گزارش نشست 

دانلود فایل

دکتر سیدحمیدرضا علوی

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه باهنر کرمان

14

فهم النّصوص الدّینیة وتحلیلها

فی ضوء القواعد العربیة

فاطمه ارفع و فاطمه ملایم و معصومه حاجی عموشا

16-9-1401

پردیس خواهران

(مجازی)

شب تاب

دکتر علیرضا نظری

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی

 دانلود گزارش نشست

دانلود فایل 

دانلود فایل

دکتر سیدعدنان اشکوری

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه خوارزمی

 

15

پژوهش پدیدارشناسی در مشاوره و روانشناسی

دکتر خدیجه ابوالمعالی

1401-9-22

حضوری

دکتر زهره موسی زاده

دکتر سعید بهشتی

استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی

دانلود گزارش نشست 

دانلود فایل 

دانلود فایل

دکتر فریبرز باقری

دانشیار گروه روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

16 براهین اثبات خدا در فلسفه اسلامی با تاکید بر حکمت متعالیه و آموزه‌های قرآنی   دکتر فاطمه صادق‌زاده قمصری 1402 حضوری دکتر سعیده سادات شهیدی 

دکتر زهره توازیانی

دکتر مهدی عبدالهی

استاد گروه فلسفه دانشگاه الزهرا 

دانشیار گروه فلسفه علوم انسانی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 

دانلود فایل دانلود فایل دانلود فایل