سیاست پژوهی دکتری پژوهش محورگروه‌ها : علوم تربیتی
ناشر : دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

هدف اصلی این کتاب، بررسی محتوای بسته سیاستی دکتری پژوهش محور، فهم و نقد آن است. بنابراین ضمن تنظیم الگوی شکل‌گیری خط‌مشی برای درک بهتر روابط بین پدیده‌ها در این فرآیند، الگوی مطلوب پیشنهادی مبتنی بر تحلیل تجربه‌های بشری و گفت‌وگوهای بیناذهنی ارائه شده تا مبنایی برای شناخت بخشی از نظام تصمیم‌گیری آموزش عالی در ایران و درس آموزی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی باشد. با این توصیف، متن حاضر راوی سیاست‌پژوهی خط‌مشی دکتری پژوهش محور است.

ارسال با ایمیل: