محرمانگی اطلاعات فردی بزه دیده و شاهد و تعارض آن با حقوق دفاعی متهمگروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷
مرحله تولید : چاپ شده

عنوان: محرمانگی اطلاعات فردی بزه‏دیده و شاهد و تعارض آن با حقوق متهم

مولفان: دکتر لیلاسادات اسدی، علی دژخواه

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات مجد

نوبت چاپ: اول 1397

قیمت: 350000 ریال

پیش‌بینی محرمانگی هویت و دیگر اطلاعات فردی بزه‌دیده و شاهد در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاحی 1394 تحولی بزرگ در حوزه‌ی حقوق شهروندی محسوب می‌شود که اجرایی شدن آن منوط به تبیین حق مذکور و انطباق آن با دیگر مقررات دادرسی کیفری است. فقدان پیشینه‌ چنین حقی در قوانین ایران و تعارض آن با حق متهم بر دانستن که زمینه‌ی دفاع در مقابل اتهام انتسابی را فراهم می‌سازد، ایجاب می‌نماید محرمانگی اطلاعات فردی بزه‌دیده و شاهد تبیین شود؛ حدود و ثغور آن مشخص و راهکارهای رفع تعارض این دو حق ارائه گردد. کتاب حاضر با هدف اجرایی شدن حق بزه‌دیده و شاهد بر محرمانه ماندن اطلاعات فردی آنان در روند دادرسی کیفری نگاشته شده و ضمن تعیین مرزهای تعارض این حق با حق دفاع متهم، سعی دارد با ارائه­ی راهکارهایی، به رفع تعارض میان این دو حق و یا تعدیل آن نائل شود.

ارسال با ایمیل: