آیین دادرسی مدنیگروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

عنوان: آیین دادرسی در امور و دعاوی خانوادگی

مولفان: دکتر لیلا سادات اسدی ـ دکتر فریده شکری

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ دوم: 1394

قیمت: 360000 ریال

آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی، از جمله واحدهای درسی رشته حقوق خانواده و نیز رشته مطالعات زنان در مقطع کارشناسی ارشد است. دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته‏های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی، در واحدهای درسی آ یین دادرسی مدنی، به طور کلی با اصول دادرسی مدنی، صلاحیت دادگا هها برای رسیدگی به دعاوی مدنی، نحوه‏ی رسیدگی به اینگونه دعاوی و اجرای احکام صادره از دادگاه‏های حقوقی آشنا می‏شود، اما از مباحث شکلی مربوط به امور و دعاوی خانوادگی فارغ است. این در حالی است که ماهیت، اهمیت و ویژگی دعاوی خانوادگی ایجاب می‏نماید که قواعد و مقررات ویژه‏ی دادرسی در این دعاوی مطالعه شود و اصول و مقررات عام دادرسی، بر امور و دعاوی خانوادگی منطبق گردد. کتاب حاضر با هدف پر کردن این خلاء تدوین شده و ویژگی آن، تلفیق دو حوزه‏ی قوانین و مقررات و رویه‏ی قضایی است که با توجه به تجربیات نویسندگان کتاب در امر قضاوت، نمود بیشتری یافته است. هم چنین مباحث فقهی ناظر به دادرسی، به ویژه در بحث ادله و اعتباربخشی به ادله در امور و دعاوی خانوادگی به تناسب بحث آمده است. اهمیت پرداختن به مقررات و رویه‏ی قضایی در کنار هم، از آن جهت است که قوانین و مقرراتِ مربوط به دادرسی در دادگاه‏های خانواده، به لحاظ شمار کم و عدم نسخ صریح قانون حمایت خانواده مصوب 1353 توسط قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ابهام‏های بسیاری را موجب شده است؛ امری که مراجعه به رویه‏ی قضایی را ضرورت م یبخشد. به رغم آنکه، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با هدف تجمیع مقررات دادرسی مرتبط با خانواده به تصویب رسید و در مسیر نیل به این هدف موفق بوده است، اما پرداختن به برخی مباحث ماهوی مانند حضانت و ملاقات طفل، مستمری، جرایم مرتبط با خانواده و عدم توجه به برخی مشکلات برخاسته از قوانین پیشین، در عمل موجب شده است این قانون هم چنان در برخی زمینه‏ها ناموفق باقی بماند؛ ضمن آنکه، ابهامات و پرسش‏های جدیدی را بر مسائل غامض پیشین، افزوده است.

 

ارسال با ایمیل: