جنین آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیهگروه‌ها : فقه
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تولد نخستین کودک آزمایشگاهی در سال 1978 میلادی در انگلستان، باب مسائل مختلفی را در عرصه حقوق و اخلاق بارداری های حمایت شده و تکنولوژی نوین باروری و زاد و ولد، فراروی پژوهشگران گشود. یکی از این عرصه ها تکنولوژی انجماد جنین و استفاده از جنین های منجمد آزمایشگاهی برای بارداری مجدد است که منجر به ایجاد جنین های آزمایشگاهی بدون صاحب گردیده لذا بایسته است که از طریق تحلیل مبانی فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به تبیین ماهیت آنان اهتمام ورزید.

نوشتار حاضر در قالب سه فصل به  مروری بر مفاهیم بنیادین مرتبط با جنین آزمایشگاهی بدون صاحب، ماهیت آن و احکام مرتبط با آنها از جمله مسائل : حکم انجماد، ولایت، ارث و تورث و...به فراخور بحث پرداخته و درگام آخر مسائلی به عنوان پیشنهاد بیان گردیده است.

ارسال با ایمیل: