همایش ها و جشنواره ها

برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره پژوهش برتر

ردیف

برگزیدگان

مقطع و رشته تحصیلی

سطح

1

دکتر  مریم السادات محقق داماد

دکتری فقه و حقوق خصوصی

عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

برگزیدگان بیست و سومین جشنواره پژوهش برتر

ردیف برگزیدگان مقطع و رشته تحصیلی سطح 
1 دکتر نیکو دیالمه الهیات و معارف اسلامی عضو هیأت علمی
2 دکتر زهره موسی زاده روانشناسی رشد و توسعه تحصیلی عضو هیأت علمی

 

 

 

 

برگزیدگان بیست و دومین جشنواره پژوهشگر برتر

ردیف

برگزیدگان

مقطع و رشته تحصیلی

سطح

1

دکتر  مریم السادات محقق داماد

دکتری فقه و حقوق خصوصی

عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره پژوهش برتر

ردیف

برگزیدگان

مقطع و رشته تحصیلی

سطح

1

دکتر عاطفه عباسی کلیمانی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

برگزیدگان بیستمین جشنواره پژوهش برتر

ردیف

برگزیدگان

مقطع و رشته تحصیلی

سطح

1

دکتر سهیلا محسنی نژاد

دکتری زبان و ادبیات عربی

عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

برگزیدگان نوزدهیمن جشنواره پژوهش برتر

ردیف

برگزیده

مقطع و رشته تحصیلی

سطح

1

دکتر زهره موسی زاده

دکتری روانشناسی رشد و توسعه تحصیلی

عضو هیات علمی

 

 

 

 

 

برگزیدگان هجدهمین جشنواره پژوهش برتر

ردیف

برگزیدگان

مقطع و رشته تحصیلی

سطح

1

دکتر کبری پور عبدالله

دکتری فقه و اصول

عضو هیات علمی

 

برگزیدگان هفدهمین جشنواره پژوهش برتر

ردیف

برگزیدگان

مقطع و رشته تحصیلی

سطح

1

دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی

دکتری فلسفه تطبیقی

عضو هیات علمی

2

عاطفه ذبیحی بیدگلی

کارشناسی ارشد حقوق خانواده

دانش آموخته

3

انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق

کارشناسی

انجمن علمی دانشجویی

 

 برگزیدگان شانزدهمین جشنواره پژوهش برتر

برگزیدگان مقطع دکتری

ردیف

نوع اثر

نام و نام خانواگی

رشته تحصیلی

عنوان اثر

1

کتاب

دکتر فاطمه صادق زاده

فلسفه و کلام اسلامی

ایمان و شناخت عقلانی

2

کتاب

دکتررضاعلی نوروزی

منیره عابدی درچه،

طاهره رجبی

فلسفه تعلیم و تربیت

بازی های آموزشی برای کلاس
 ریاضی(1 و2)

3

پایان نامه

دکتر منیر حق خواه

فقه و حقوق

ملاکات احکام معاملات در فقه امامیه(مبانی اصولی و کاربرد اصطلاحات مرتبط)

4

مقاله

تصرفات فضولی ولی قهری در
 اموال مولی علیه

5

مقاله

دکتر امید آهنچی

فلسفه

علامه طباطبایی حکیم متأله یا تفکیکی سترگ

6

مقاله

دکتر پرویز عامری

هاجر یاسینی نیا

حقوق خصوصی

نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی نفی نسب

7

مقاله

دکتر فریبرز باقری

روانشناسی بالینی

مفهوم شناسی و کارکردهای هنجار

8

درسنامه

دکتر فاطمه ملایم

زبان و دبیات عرب

تحول با رویکرد معناگرایی

 

برگزیدگان مقطع دانشجوی دکتری

ردیف

نوع اثر

نام و نام خانواگی

رشته تحصیلی

عنوان اثر

1

طرح پژوهشی

عاتکه قاسم زاده

فقه وحقوق

وضعیت اشتغال زنان و آسیب­های خانواده(طرح پژوهشی)

2

مقاله

منیر تجلی

مدیریت آموزشی

الگوی شایستگی مدیران دانشگاهی(مطالعه موردی دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران)

3

مقاله

محمدرضا اصغری شورستانی

سمیرا جلیلی جلال

حقوق

سبک زندگی اسلامی در
نظام خانواده
(مطالعه موردی حقوق و تکالیف زوجین)

4

مقاله

هما رنجبر

دکتر داوود حسینی

دکتر اسدالله فلاحی

فلسفه

تاملی دوباره در باب برهان صدیقین

سینوی در نجات

5

مقاله

صدیقه حاتمی

فقه

تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در
پیدایش خیار فسخ نکاح

6

مقاله

معصومه حاجی عموشا

زبان و ادبیات عرب

کاربرد اسلوب طنز در سروده های
نسیم شمال و ابراهیم طوقان

 

برگزیدگان مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نوع اثر

نام و نام خانواگی

رشته تحصیلی

عنوان اثر

1

طرح پژوهشی

علیمه جمالزاده

فقه و حقوق

وضعیت طلاق در کشور

2

مقاله

علیمه جمال زاده

دکتر صدیقه مهدوی

تنظیم جمعیت در فقه شیعه و اثر
آن بر پیشرفت فرهنگی

3

کتاب

فاطمه ابراهیمی ورکیانی

حقوق

حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون

4

پایان نامه

ندا کریمیان

مدیریت آموزشی

شناسایی عوامل موثر بر اعتماد در
سازمانهای آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی

5

مقاله

شناسایی عوامل اعتماد سازی درون
سازمانی از منظر آموزه های اسلامی

6

پایان نامه

فاطمه صالحی نژاد

حقوق خانواده

حق کودک بر بودن با والدین و
خویشاوندان در نظام حقوقی ایران

7

پایان نامه

زهره رحیم زاده

فقه و حقوق خصوصی

محدوده اذن گرفتن زوجه از زوج در مذاهب پنجگانه

8

پایان نامه

فاطمه سادات هاشمی

فلسفه

تاثیر کانت بر نظریه عدالت جان رالز

9

پایان نامه

پیوند سفری

زبان و ادبیات عربی

شرح و تبیین اعجب العجب زمخشری بر شرح لامیه العرب شنفزی

10

مقالات

مرضیه شفیع زاده

علوم قرآن و
حدیث

معنا شناسی"کلمه"در قرآن کریم با تاکیدبر روابط همنشینی و جانشینی

11

مقالات

محمد صادقی

 اصغر افتخاری

حقوق خصوصی

بررسی قاعده حفظ نظام و ابعاد آن در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی

برگزیدگان مقطع دانشجوی کارشناسی ارشد

ردیف

نوع اثر

نام و نام خانواگی

رشته تحصیلی

عنوان اثر

1

مقاله

فاطمه محمدقلی ها

صدیقه مهدوی کنی

حقوق خانواده

روش شناسی تأصیل اصول حاکم بر خانواده با تکیه بر روش «اکتشاف» شهید صدر

 

برگزیدگان مقطع کارشناسی

ردیف

نوع اثر

نام و نام خانواگی

رشته تحصیلی

عنوان اثر

1

پایان نامه

محدثه سادات حسینی

 زهرا سادات نیری پور

علوم تربیتی

رابطه سبک­های رهبری مدیران با هوش سازمانی در دبیرستانهای منطقه2تهران

2

پایان نامه

فاطمه زاهدی وفا

فاطمه جمشیدنیا

حقوق

مبانی حقوقی تحریم های اعمال  شده  علیه ایران از سال 2007

3

پایان نامه

زهره مشهدی

منصوره سادات میرباقری

حقوق

بررسی فقهی حقوقی اهدای اعضا توسط محکومان به قصاص و اعدام

4

پایان نامه

لیلا محسنی رجایی

 هدیه امید زمانی

فلسفه

جایگاه وجود شناختی عشق در قوس صعود و نزول از نظر سهروردی و افلوطین

5

مقاله

سعیده هوشمند

حقوق

سیر تطور تاریخی شکل گیری حقوق مالی و اقتصادی زنان قبل و بعد از ظهور اسلام

6

مقاله

لیلا محسنی رجایی

فلسفه

جایگاه وجود شناخت عشق در قوس صعود و نزول از نظر سهروردی و افلوطین

7

مقاله

رضوانه حاجی سلطانی

علوم تربیتی

رابطه سبک تصمیم گیری مدیر با خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی منطقه ۱۷ شهر تهران ۱۳۹۳-۱۳۹۲

8

مقاله

فاطمه شمس

فقه و حقوق

کاربردهای حقوقی و اخلاقی قاعده حرمت اعانت بر اثم

 

 برگزیدگان پانزدهمین جشنواره پژوهش برتر

برگزیدگان مقطع دکتری

ردیف

نوع اثر

رتبه

نام و نام خانواگی

رشته تحصیلی

عنوان اثر

1

ویژه کتاب

1

دکتر فاطمه زیبا کلام

فلسفه علوم  تربیتی

مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران

2

ویژه کتاب

2

دکتر محمد رضا شرفی

فلسفه تعلیم و تربیت

تربیت خانواده در سیره نبوی

3

ویژه کتاب

1

دکتر مریم کیانی فرید

فلسفه و کلام اسلامی

کلام شیعه کلام معتزله

4

پایان نامه

1

دکتر فاطمه وجدانی

فلسفه تعلیم و تربیت

تحلیل مبانی فلسفی تربیت اخلاقی از منظر علامه طباطبایی و ارائه الگویی نظری برای کاهش شکاف میان معرفت و عمل اخلاقی

5

پایان نامه

1

دکتر نسرین سراجی پور

فلسفه تطبیقی

جاودانگی از نظر غزالی و سویین برن

6

پایان نامه

2

دکتر سعیده سادات شهیدی

فلسفه

شناخت مفاهیم اوصاف اللهی در فلسفه ابن سینا

مقاله

1

دکتر سعیده سادات شهیدی

فلسفه

عینیت مفهومی اوصاف الهی در فلسفه ابن سینا

7

پایان نامه

1

دکتر اعظم غیاثی

فقه و حقوق

تاثیر زمان و مکان بر حقوق و تکالیف زوجین

مقاله

2

دکتر اعظم غیاثی

فقه و حقوق

بررسی مستندات حق حبس در نکاح و تأثیر مقتضیات زمان برآن

8

مقاله

1

دکترعباس میر شکاری

حقوق خصوصی

تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره امتیاز نفقه زن

9

مقاله

1

زهره کاظمی

فقه و حقوق

نظریه رخصت های شرعی و کاربردآن در حقوق خانواده

10

مقاله

1

دکتر صدیقه مهدوی

علوم قرآنی

روش معنا شناسی در پژوهش های قرآنی

11

مقاله

2

دکتر عباس مصلایی پور

علوم قرآنی

الگوی سیاست گذاری فرهنگی در قرآن کریم(مطالعه موردی داستان حضرت موسی(ع)

 
برگزیدگان مقطع دانشجوی دکتری

ردیف

نوع اثر

رتبه

نام و نام خانواگی

رشته تحصیلی

عنوان اثر

1

ویژه کتاب

1

زینب فلاح تفتی

حقوق خصوصی

بررسی حقوقی سهام عدالت

2

ویژه کتاب

1

مروه دولت آبادی

فلسفه

سبک زندگی توحیدی تنها راه آرامش در زندگی

3

مقاله

1

زینب عسگریان

فلسفه

تأثیر آموزه صبر بر ایجاد سلامت روان

 
برگزیدگان مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نوع اثر

رتبه

نام و نام خانواگی

رشته تحصیلی

عنوان اثر

1

ویژه کتاب

1

منصوره صالحی

مدیریت آموزشی

شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط های آموزشی

2

ویژه کتاب

1

اکرم محمدی آرانی

حقوق خانواده

نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده

3

پایان نامه

1

منیر تجلی

مدیریت آموزشی

مولفه های تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی با تاکید بر آموزه های اسلام

4

پایان نامه

1

سمانه جیل ساز

حقوق خانواده

بررسی فقهی حقوقی نشوز زوج

5

پایان نامه

2

مریم نانکلی

حقوق خانواده

توافق میان قاضی و بزهکار در جرایم خانوادگی

6

پایان نامه

1

انسیه نور احمدی

فقه و حقوق اسلامی

بررسی احکام جنین آزمایشگاهی بدون صاحب

مقالات

1

بررسی شروط علم و جزم در دادخواست قابل رسیدگی در دادگاه

7

مقالات

1

سارا طوسیان

مدیریت آموزشی

کارکردهای پرسش از منظر قرآن و نقش آن در تربیت

8

مقالات

1

زهرا میرزازاده

حقوق خانواده

نسبت خانواده با دو حوزه عمومی و خصوصی با رویکردی به کارکردهای خانواده و مفهوم حریم خصوصی

 

برگزیدگان مقطع دانشجوی کارشناسی ارشد

ردیف

نوع اثر

رتبه

نام و نام خانواگی

رشته تحصیلی

عنوان اثر

1

مقاله

1

زهرا اصل فلاح

حقوق خانواده

بررسی تطبیقی قاچاق زنان در اسناد داخلی و بین الملل

2

اثر الکترونیکی

1

عفاف و حجاب

3

مقاله

1

مریم نوراللهی

مدیریت دولتی

بررسی چالشهای پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها در سازمانهای دولتی

 

برگزیدگان مقطع کارشناسی

ردیف

نوع اثر

رتبه

نام و نام خانواگی

رشته تحصیلی

عنوان اثر

1

پایان نامه

1

فاطمه امام جمعه

زهرا میرزاعلی

علوم تربیتی

موضوع بررسی رابطه انسجام خانواده با سخت‌کوشی در فرزندان

2

پایان نامه

1

فرزانه زینلی

معصومه بنفشه

فقه و حقوق

سیاست نظام اسلامی در تحدید و تکثیر جمعیت با تکیه بر آرای فقها

3

پایان نامه

1

فاطمه چاقری

بنفشه صابرفرد

فقه و حقوق

آیات الاحکام حقوق غیر مالی خویشاوند

4

پایان نامه

1

محدثه ایمانی

منیره ایمانی

فلسفه

تحلیل تاریخی نظریه فیض و صدور در فلسفه اسلامی

5

مقاله

1

زهرا سادات موسوی

علوم تربیتی

تفاوت معنای زندگی­انسان از منظر اسلام­و روانشناسی

6

مقاله

1

مهسا تدین

حقوق

شناسایی و اجرای آرای­داوری­تجاری­بین­الملل

7

مقاله

1

زهرا عباسی

حقوق

بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان

8

مقاله

1

نصیبه قدسی فر

فلسفه

نگاهی به معجزه به عنوان طریقی در اثبات نبوت

{PageBreak}

 

اسامی رتبه اول تا دوم چهاردهمین جشنواره پژوهش برتر 1392

مقاطع

نوع اثر

رتبه

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

 دکتری

کتاب

اول

حقوق

دکتر نرگس ایزدی

تجلی فقه در قانون مدنی

دوم

زبان و ادبیات عرب

دکتر سهیلا محسنی نژاد

ترجمه کتاب آثار شهید مطهری- وحدت اسلامی بین شیعه و اهل تسنن(گروهی-ترجمه)

مقاله

اول

فلسفه

دکتر فاطمه شهیدی

شان و ماهیت بدون وجود

دوم

فلسفه

دکتر فاطمه علی پور

فلسفه عبادت انسان از منظر ابن سینا

اول

فقه

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی

دوم

فقه و حقوق

دکتر علیرضا فصیحی زاده و سعید صناعی

تغییر جنسیت و آثار فقهی حقوقی آن بر روابط زوجین

اول

حقوق و حقوق خانواده

دکتر احمد محمدی

انفاق اقارب در نهاد حقوقی اهدای جنین

دوم

حقوق و حقوق خانواده

دکتر عباس جعفری دولت آبادی

جبران خسارت زوجه ناشی از منع اشتغال

اول

علوم تربیتی و مدیریت آموزشی

دکتر راضیه بیرونی کاشانی

تبیین عناصر منطقی اخلاقی در فلسفه اجتماعی ابن سینا

دوم

علوم تربیتی و مدیریت آموزشی

دکتر خدیجه ابوالمعالی

پیش بینی اختلالات عاطفی – رفتاری برون نمود در نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده آنان

اول

دروس عمومی و معارف اسلامی

دکتر شهلا باقری

ارزش اقتصادی کار خانه داری: تاملات و ملاحظات

دوم

دروس عمومی و معارف اسلامی

دکتر صدیقه مهدوی کنی

بررسی احکام فقهی-حقوقی کودکان متولد شده از رحم جایگزین

طرح پژوهشی

اول

فقه و حقوق

دکترفریبا حاجیعلی

طرح پژوهشی فقه تطبیقی

دوم

علوم تربیتی

دکتر نرگس سجادیه

درسنامه تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی

کارشناسی ارشد

کتاب

اول

مدیریت آموزشی(دانشجوی دکتری)

مریم برادران حقیر

مولفه های آموزشی توسعه انسانی

دوم

مدیریت آموزشی

مهدیه قدسی

منبع کنترل در مدیریت آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی

پایان نامه

اول

مدیریت آموزشی

طاهره کیایی

آموزش فلسفه به کودکان با توجه به اهداف سند ملی آموزش و پرورش، فرصت ها و تهدیدها

اول

حقوق خانواده

عاطفه ذبیحی

بایسته های تقنینی حقوق خانواده

مقالات

اول

حقوق خانواده

مریم کریمی احمد آبادی

بررسی نقش جنون در انحلال نکاح

دوم

فلسفه

زینب عسگریان

نقد رویکرد عرفی مجتهد شبستری

آثار الکترونیکی

به حد نصاب نرسیده است

دانشجوی کارشناسی  ارشد

مقالات

اول

حقوق خانواده

سمیرا رجبی کنزق- الهه راحتی

بررسی رابطه بین سبک زندگی و احساس امنیت زنان

دوم

حقوق خانواده

فاطمه محمد قلی ها و عطیه سادات صفوی

امنیت اخلاقی در بستر حجاب بر مبنای مسئولیت "پلیس اسلامی در امر به معروف و نهی ازمنکر"با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری

دانشجوی کارشناسی

پایان نامه

اول

فلسفه

مرضیه رنجبر،سمانه کهربائی

جاودانگی و تکامل نفس پس ازمرگ از نگاه ملاصدرا

دوم

فلسفه

فهیمه قلی پور – ریحانه سرکانی

نقش لذت و الم درکسب فضائل اخلاقی از دیدگاه ابن سینا

مقالات

اول

فلسفه

مرضیه اکبرپور

شناخت اوصاف الهی از دیدگاه ابن سینا

دوم

فقه و حقوق اسلامی

زهرا عمیدی

تحلیل فقهی حقوقی مهریه عندالمطالبه و عند الاستطاعه

آثار الکترونیکی

اول

حقوق خانواده

الهه راحتی

پیامدهای فمینیسم در حوزه سلامت و اقتصاد

دوم

حقوق

زینب صمدیان

حقوق زن در اسلام در مقایسه با غرب با موضوع بررسی اصل 21 قانون اساسی