فلسفه و کلام مقدماتیگروه‌ها : فلسفه
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۰
مرحله تولید : چاپ شده

عنوان: فلسفه و کلام مقدماتی

مؤلفان: شورای نویسندگان مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

ناشر: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول: 1380

قیمت:11000ریال
انسان به ویژه انسان قرن ما موجودی است در جستجوی معنا معنای جهان، خدا، خود و در یک کلام معنای حیات و زندگی. شخصیت هر انسانی در گرو عقاید او و معنایی است که به زندگی می‌دهد، هویت حقیقی هر جامعه و ملتی نیز از فرهنگ و اعتقادات آنها ریشه می‌گیرد و مبنای همه اینها تفکر و اندیشه است و تفکر دست مایه هر اندیشه فلسفی است. در واقع در پس هر نظام فکری، فرهنگی، سیاسی خواه ناخواه نوعی فلسفه نهفته است که اگر فرهنگ و نظام فکری را به کوه یخ شناور در آبی تشبیه کنیم که تنها قله آن قابل مشاهده است، تفکر فلسفی به مثابه لایه‏های زیرین آن کوه یخ است که اثر خود را بدون تردید بر سطح یخ باقی می‌گذارد. با ملاحظه این مهم و با توجه به بروز تفکر بشری در چهرههای رنگارنگ و متنوع و گاه ظاهر فریب و دلربا، اهمیت جستجو برای دستیابی به دیدگاهی معنابخش، منسجم و همخوان با عقل در باب هستی، طبیعت و خدا، برای نیل به آرامش عقلی و آرامش قلبی، روشن ‌میگردد.

این کتاب مشتمل بر 3 بخش و 197 صفحه می‌باشد که در سه فصل ارائه شده است:

بخش‌اول: کلام؛

 بخش‌دوم: فلسفه‌اسلامی؛

 بخش سوم: آشنایی اجمالی با برخی از مکاتب فلسفه غرب.

ارسال با ایمیل: