آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم جهت اخذ معرفی نامه به کتابخانه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم گزارش ۴ ماههدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم معرفی‌نامه به کتابخانه‌هادفتر تحقیقات دانشجویی
دستورالعمل فرایند کار تحقیق دوره کارشناسیدفتر تحقیقات دانشجویی
آئین نامه نگارش پایان نامهدفتر تحقیقات دانشجویی
آیین نامه نگارش پایان نامه ویِژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم تمدید کار تحقیقیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم چکیده پایان نامه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه دانشجویان فقه، حقوق، فلسفهدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم درخواست خدمات اطلاع رسانیدفتر تحقیقات دانشجویی
شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)دفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل چاپ و نشردفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهیدفتر نشر آثار علمی
کاربرگ درخواست چاپ کتابدفتر نشر آثار علمی
نظام نامه و آیین نامه های هیات حمایت از کرسی های شورای عالی انقلاب فرهنگیدفتر تحقیقات علمی
آیین_نامه_طرح پژوهشی_مصوب۲۹-۱۰-۹۹دفتر تحقیقات علمی
آیین_نامه_واحد_پژوهشی_۱۹-۱۲-۹۹-.docx.pdfدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشیدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل داخلی گرنتدفتر تحقیقات علمی