آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نظام نامه و آیین نامه های هیات حمایت از کرسی های شورای عالی انقلاب فرهنگیدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ کرسی نظریه پردازی(طرحنامه)دفتر تحقیقات علمی
کاربرگ کرسی ترویجی مناظرهدفتر تحقیقات علمی
کاربرگ کرسی ترویجی عرضه و نقددفتر تحقیقات علمی
کاربرگ درخواست چاپ کتابدفتر نشر آثار علمی
کاربرگ درخواست تشکیل واحد پژوهشی دانشگام امام صادق علیه السلامدفتر تحقیقات علمی
فرم معرفی‌نامه به کتابخانه‌هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم گزارش ۴ ماههدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم درخواست خدمات اطلاع رسانیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم چکیده پایان نامه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم جهت اخذ معرفی نامه به کتابخانه هادفتر تحقیقات دانشجویی
فرم تمدید کار تحقیقیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتیدفتر تحقیقات دانشجویی
فرم پلان ویژه دانشجویان فقه، حقوق، فلسفهدفتر تحقیقات دانشجویی
شیوه نامه ویرایش انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام)دفتر نشر آثار علمی
شیوه نامه تشویق مقالاتدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل مستندسازی و ارجاع دهیدفتر نشر آثار علمی
دستورالعمل فرایند کار تحقیق دوره کارشناسیدفتر تحقیقات دانشجویی
دستورالعمل داخلی گرنتدفتر تحقیقات علمی
دستورالعمل داخلی گرنتدفتر تحقیقات علمی