آثار منتشره

                         

 

مولف:دکتر سهیلا محسنی نژاد

سال نشر: 1397

قیمت: 300000 ریال

 

 

مولف: دکتر فاطمه ملایم

سال نشر: 1397

قیمت: 135000 ریال

 

مولف: دکتر فاطمه ملایم

سال نشر: 1397

قیمت: 130000 ریال

مولف: دکتر فاطمه ملایم

سال نشر: 1397

قیمت: 120000 ریال

 

مولفین: دکتر عظیم زاده

عاطفه ذبیحی

سال نشر: 1396

قیمت: 230000 ریال

مولفان: فاطمه کاظم پور

زهرا اصل فلاح، فریبا افضلی

سال نشر 1396

قیمت: 190000 ریال

 

مولفان: دکتر لیلا اسدی

علی دژخواه

 

 

مولفان: منیر تجلی، سمیه سورانی

کاظم منافیشرف آباد

 

      

{PageBreak}     

ویراستار علمی:

دکتر مژگان سخایی

سال نشر: 1395

قیمت: 155000 ریال

مولف:

گروهی از دانشجویان فلسفه

سال نشر: 1395

قیمت: 50000 ریال

مولف:

گروهی از دانشجویان فلسفه

سال نشر: 1395

قیمت: 50000 ریال

مولف:

گروهی از داشجویان  فلسفه

سال نشر:1395

قیمت: 50000 ریال

مولف: دکتر داریوش نوروزی

فریده صیادی

لیلا زمانی کوخالو

سال نشر: 1395

قیمت: 145000 ریال

 

مولف: دکتر عاطفه عباسی

سال نشر: 1395

قیمت: 120000 ریال

 

 

مولف: دکتر علیرضا جعفرزاده

سال نشر: 1395

قیمت: 100000 ریال

مولفان: خانم ربابه پهلوان

ندا کاووسی

سال نشر: 1395

قیمت: 200000 ریال

زیر نظر خانم دکتر عظیم زاده

سال نشر: 1395

قیمت: 165000

زیر نظر خانم دکتر عظیم زاده

سال نشر:1395

قیمت: 195000

زیر نظر خانم دکتر عظیم زاده

سال نشر: 1395

قیمت: 195000

زیر نظر خانم دکتر عظیم زاده

سال نشر: 1395

قیمت: 200000

          

{PageBreak}
        

مولف:دکتر لیلا سادات اسدی

دکتر فریده شکری

سال نشر:1394

قیمت:360000

 

مولف: عاطفه ذبیحی بیدگلی

سال نشر:1394

قیمت:150000

مولفان: دکتر پورعبدالله

دکتر حق خواه

سال نشر: 1395

قیمت: 120000

مولف: دکتر فاطمه صادق زاده

سال نشر: 1394

قیمت: 185000 ریال

مولف: دکتر مریم مشایخ

سال نشر: 1394

قیمت: 90000 ریال

 

مولف: دکتر فریبا حاجی علی

محدثه معینی فر

سال نشر:1394

قیمت: 120000 ریال

ویراستار علمی: دکتر سخایی

سال نشر: 1394

قیمت: 155000 ریال

  {PageBreak}   

مولف:دکتر نیکو دیالمه

سال نشر: 1393

قیمت: 125000ریال

مولف: دکتر محیا صفاری نیا

سال نشر: 1393

قیمت: 120000 ریال

مولف: دکتر زهره موسی زاده

سال نشر: 1393

قیمت:  125000 ریال

مولف: دکتر فائزه عظیم زاده

سال نشر: 1394

قیمت: 430000 ریال

                   

{PageBreak}  

مولف: اکرم محمدی

سال نشر:1393

قیمت: 90000 ریال

مولف:محدثه معینی فر

سال نشر :1393

قیمت:180000 ریال

 

مولف : اعضای تیم تداوم

سال نشر: 1393

قیمت: 60000 ریال

مولف: فاطمه سادات امیرشاه کرمی

سال انتشار: 1393

قیمت: 70000 ریال

مولف:دکتر نرگس ایزدی

سال نشر: 1392

قیمت:70000 ریال

مولف:فائزه طوقانی پور

سال نشر:1392

قیمت:120000 ریال   

مولف:رقیه سادات مومن

سال نشر: 1392

قیمت: 165000 ریال

مولف: دکتر فریبا حاجیعلی و

اکرم محمدی

سال نشر: 1393

قیمت:80000 ریال

مولف: لیلا سادات اسدی

سال نشر: 1391

قیمت: 165000 ریال

مولف: دکتر لیلا سادات اسدی

سال نشر: 1391

قیمت: 60000 ریال

مولف: دکتر لیلا سادات اسدی

سال نشر: 1391

قیمت: 95000 ریال

مولف: منصوره صالحی

سال انتشار: 1392

قیمت: 95000 ریال

مولف: نیره رحمانی

سال نشر:1392

قیمت:80000 ریال

مولف: مریم حق وردی طاقانکی

سال نشر: 1391

قیمت: 55000 ریال

مجموعه بیانات آیت الله مهدوی کنی

سال نشر:1390

قیمت: 70000 ریال

مولف: لیلا سادات اسدی

سال نشر: 1390

قیمت:70000 ریال

مولف: دکتر فاطمه سلیمانی

سال نشر: 1390

قیمت: 45000 ریال

مولف: فاطمه کاظمپور و

فریبا افضلی

سال نشر :1390

قیمت: 50000 ریال

مولف: مریم برادران حقیر

سال نشر: 1390

قیمت:  45000 ریال

مولف: لیلا سرتیپ زاده

سال نشر: 1390

قیمت: 45000 ریال

مولف: مهدیه قدسی

سال نشر: 1390

قیمت: 80000 ریال

مولف: فرشته میرزایی

سال نشر: 1390

قیمت: 70000 ریال

مولف: زینب سادات هاشمی

سال نشر: 1390

قیمت: 45000 ریال

 

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

سال نشر: 1393

قیمت: 15000 ریال

 

 

{PageBreak}

elmoMarefat.jpg

مولف: جمعی از نویسندگان

سال نشر:1384

قیمت:15000 ریال

Untitled-1.jpg

مولف: قدسیه سرخه

سال نشر: 1388

قیمت: 22000 ریال

siyasat jenaei[1]

مولف: طوبی شاکری

سال نشر: 1385

قیمت: 30000 ریال

سمت

مولف: دکتر بتول مشکین فام

سال نشر: 1384

قیمت: 11000 ریال

nabovat[1]

مولف: دکتر قراملکی، سکینه سلمان

سال نشر: 1388

قیمت: 35000 ریال

 

english.jpg

مولف: سمیه عبدالهی

سال نشر:

1387

آموزش زبان انگلیسی

مولف: ربابه پهلوان، دکتر سازور

سال نشر: 1385

قیمت: 4000 ریال

quran since[1]

مولف: دکتر عظیم زاده، رضی،‌پویا

سال نشر: 1380

قیمت: 15000 ریال

tamarin nahvi[1]

مولف: دکتر طاهره اختری

سال نشر: 1380

قیمت: 15000

http://www.isuw.ac.ir/photos/hooshi.jpg

مولف: دکتر کریم زاده، سلسبیلی

سال نشر: 1387

قیمت: 22000 ریال

philosofi book[1]

مولف: شورای نویسندگان مرکز تحقیقات

سال نشر: 1380

قیمت: 11000 ریال

النحو الجامعی

مولف: دکتر کبری روشنفکر

سال نشر: 1383

قیمت: 13500 ریال