آیین دادرسی مدنیگروه‌ها : حقوق
دسته کتاب : دفتر نشر متون علمی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۱
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

عنوان: آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی

مؤلفان: دکتر لیلا سادات اسدی و دکتر فریده شکری

ناشر: پردیس خواهران و دانشگاه امام صادق(ع)

نوبت چاپ اول:1391

قیمت: 165000 ریال

امروزه آیین دادرسی مدنی، بر تمامی دعاوی حقوقی حاکم است؛ معهذا برخی حوزه‌های روابط اجتماعی، نیازمند قواعد دادرسی ویژه است. در حقوق ایران، بعضاً مقرراتی برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی پیش‌بینی شده است. در اجرای این مقررات پراکنده، ابهام‌ها، اجمال‌ها و تعارض‌هایی پیش رو است که پرداختن به آن‌ها ضروری است.

کتاب حاضر ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که در حقوق ایران به طور خاص، اصول و تشریفات دادرسی در امور و دعاوی خانوادگی را مورد توجه قرار داده است؛ و نیز تبیین ارتباط این مقررات با قواعد عام دادرسی در دیگر امور و دعاوی حقوقی، رویه‌ی قضایی ایران را در این زمینه تبیین و تحلیل می‌نماید.

ارسال با ایمیل: