پایان نامه های در دست تدوین

لیست پایان نامه های در دست تدوین

لیست موضوعات رشته حقوق93

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

1

زهرا سفیدگر

مریم محمدی

حق شهروندان و وظیفه دولت در پیشگیری از جرم

دکتر عاطفه عباسی

2

فهیمه جعفری

فاطمه احمدوند

جایگاه قاعده الزعیم عازم در نظام حقوقی ایران

دکتررقیه سادات مومن

3

محدثه الهی

الهام شادمند

بررسی سیاست جنایی ایران در قبال خود فروشی

دکترعاطفه عباسی

4

زهرا یوسفی

فاطمه کریمی خالدی

بررسی عقد مضاربه بانکی در نظام حقوقی ایران

دکتر زینب فلاح تفتی

5

صغری حیدری کیاسرا

فاطمه حشمت

بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا

دکترزینب فلاح تفتی

6

مهسا صادقی

فاطمه همتی

سیطره قاعده احترام درحقوق خصوصی ایران

دکتررقیه سادات مومن

7

زهرا هادی زاده

محدثه نقی زاده

سیاست تقنینی، قضایی درقبال روابط نامشروع در شبکه اجتماعی

دکترعاطفه عباسی

8

میترا رضایی

 فرزانه مهری

تبیین حق رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در حقوق ایران

دکتر محبوبه عباسیان

9

حانیه ابراهیمی

ملیحه مطهری راد

ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی، اعتباری در نظام حقوقی ایران

دکتر مریم محقق داماد

10

فاطمه حمید وند

حنانه کافتری

حقوق سرمایه گذار جارجی در حقوق موضوعه ایران

دکترزینب فلاح تفتی

11

رضوان نصرالهی

حانیه مبینی

حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل

 

دکتر محیا صفاری نیا

 

12

فاطمه امیری

زهرا جمالیان

حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

دکتر محیاصفاری نیا

13

فاطمه افشار

فاطمه اسماعیلی

مقایسه روش های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در ایران و سنت علوی

دکترنرگس ایزدی

14

فاطمه غفاری زاد

کوثر رسولی

قاعده اقرار در نظام حقوقی ایران

دکتر مریم محقق        داماد

15

فرناز شیر محمدی

مهدیه افشاری

تحلیل آرای قضایی در خصوص تصنیف دارایی

عفت همتیان

16

زینب کیانی

رئوفه ایازی

دعاوی مربوط به عقد رهن در نظام حقوقی ایران

دکترمریم محقق داماد

17

زهرا نصرالهی

زینب بزرگی

جایگاه حقوقی ولایت فقیه در سیستم قانون گذاری کشور

دکتررقیه سادات مومن

 

لیست موضوعات رشته علوم تربیتی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع پایان نامه

استاد راهنمای تربیتی

استاد راهنمای معارفی

1

فاطمه فعالی

 ریحانه احمدی خراجی

بررسی رابطه خود پنداره و ادراک حمایت اجتماعی دانشجویان خوابگاهی

 

نیره رحمانی

 

دکترفاضله میرغفوریان

2

زهرا خوب نژاد

زهرا سادات لنکرانی

زینب کریمی

پیش بینی شایستگی تحصیلی دختران نوجوان بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی

دکترخدیجه ابوالمعالی

 

مهدیه مهدوی

3

کمند محمدی

شکوفه عسگری اشتیانی

پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی

دکترخدیجه ابوالمعالی

 

دکترطاهره محسنی

4

فاطمه الماسی

فاطمه کریم زاده

رابطه مهارت های ارتباطی فرزندان با تیپ های شخصیتی والدین

دکترزهره موسی زاده

 

منا فریدی

5

زینب حسین زاده

حکیمه نظیری

رابطه مسئولیت پذیری جوانان با مدیریت زمان

دکتر فاطمه صغری شفیعی

 

دکتر نیکو دیالمه

6

مریم امیراحمدی

ریحانه سلیمانی

پیش بینی انگیزه شغلی بر اساس جهت گیری مذهبی معلمان مدارس ابتدایی

دکترانسیه زاهدی

 

دکتر طاهره محسنی

7

فاطمه حاجی علی اکبری

زینب سادات فروتن

پیش بینی قضاوت اخلاقی نوجوانان بر اساس رابطه والد- فرزند

دکترخدیجه ابوالمعالی

 

دکترنیکو دیالمه

8

فاطمه سادات حسینی دستجردی

حمیده کاظمی

رابطه رغبت شغلی معلمان با سبک های رهبری مدیران

دکترمریم مشایخ

 

منا فریدی

9

فائزه شمس

اکرم وصالی دلشاد

مقایسه سطوح سازگاری دختران و پسران شهر همدان

دکتراکرم گودرزی

 

دکترطاهره  محسنی

10

فاطمه شیری فر

عاطفه تابنده

پیش بینی معناداری زندگی نوجوانان بر اساس رابط والد- فرزندی

دکترمریم مشایخ

 

دکترفاطمه سلیمانی

11

زهرا سادات میر یعقوبی

سپیده خلیلی

نقش خود باوری در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان

دکترمریم برادران

 

مهدیه مهدوی

12

مرضیه خواجه کریمی

نیلوفر ربیعی فرادنیه

پیش بینی کارکرد نظارت و کنترل در مدیریت بر اساس هوش مصنوعی

دکترمریم برادران

 

دکترفاضله میرغفوریان

13

شکوه متحملیان

فاطمه ادیب زاده

پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس ویژگی های شخصیتی همسران

دکترزهره موسی زاده

 

دکترفاطمه ملایم

14

زهرا عابدین زاده

لعیا سادات سبحانی

رابطه مدیریت مشارکتی با جانشین پروری مدیران در مدارس تهران

دکترانسیه زاهدی

 

مریم نورالهی

15

مریم عظیمی

فاطمه حقیقت طلب

رابطه رضایت زناشویی و کمال گرایی (از نوع مثبت و منفی) در دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

دکترمریم مشایخ

 

دکتراکرم جودی

 

لیست موضوعات رشته فقه 93

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

استادمشاور

1

فریده پور افضلی

انیس اسدی

سمانه طاهری

زهراکرمعلی نیا

سیده مطهره علوی

سیده لیلا مومنی

سحر محمدی

فاطمه طالبی

لیلا تقریبی

زهرا پورزرقان

 

 

 

 

فرهنگ نامه حقوق کودک

 

 

 

 

دکتر فائزه عظیم زاده

 

1-دکترزهرا راستی

2-زهره رحیم زاده

3-سوده کریمی

4-منصوره بهشتی

2

راضیه احتشامی

فاطمه شیخی محمدی

مهرانگیزقیطاسی

رضوان کهوازی

 

 

جرائم علیه امنیت

 

دکتر فائزه عظیم زاده

1-فاطمه فرحزادی

2- سوده کریمی

3

فاطمه محمدی

زهرا سهرابی

بررسی مقایسه ای وضعیت قراردادهای تجاری در تجرات بین الملل و نظام حقوقی ایران

دکتر فائزه عظیم زاده

 

---

4

الهام سادات رضوانی

فاطمه غریب نائی

تعیین معنای متن از نگاه هرمنوتیک و علم اصول

دکتر صدیقه مهدوی کنی

 

----

5

لیلا افشاری

حمیده طهماسبی

آسیب شناسی نشر حرمت در فقه امامیه و حقوق ایران

دکتر رقیه سادات مومن

 

----

6

مرضیه رسول طائمه

عطیه سادات رشیدی فرد

مدخلیت سن در عبادات و معاملات

دکتر اعظم غیاثی ثانی

 

----

7

فاطمه سادات نگهبان

فاطمه اسماعیلی

ملاک های کشف اهم و مهم در تزاحم بین ادله فقهی

دکترزهرا راستی

.0

 

----

8

فاطمه زهرا قناعتی

زهرا رمضانی

بررسی تاریخی ادوار فقه

دکتر اعظم غیاثی ثانی

----

9

مهدیه طاهری زاده

زهرا آهی فر

بررسی عیوب موجب فسخ نکاح با رویکرد به مسائل نوین پزشکی

 

دکترزهرا راستی

 

---

10

زهرا قهرمان زاده

زینب یعقوبی

بررسی حقوق خانواده در رساله حقوقی امام سجاد (ع) با رویکرد فقهی- حقوقی

 

دکترفاطمه فلاح تفتی

 

---

11

محبوبه دشت آبادی

نفیسه دریائی

تاثیر جهل در قوانین حقوقی و احکام فقهی

مریم ورزدار

----

12

مژگان داستانپور

مطهره سرخیلی

بررسی قاعده منع مجازات مضاعف از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی

دکتر کبری پورعبدالله

 

----

13

محبوبه سادات طالبی

فاطمه سادات میر وکیلی

مبانی فقهی مشروعیت همه پرسی (رفراندوم) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دکتر کبری پورعبدالله

 

----

14

فاطمه آسوری

سمیرا لکزایی فرد

بررسی موضوع عده در فقه و حقوق موضوعه

دکتر اعظم غیاثی ثانی

----

15

فاطمه مسجد جامعی

زهرا قاسمی نراقی

تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران

زهره رحیم زاده

 

---

16

محدثه سعیدی

فاطمه کریمی

بررسی نظام خانواده با تکیه بر سند 2030 در نظام حقوقی ایران

دکترفاطمه فلاح تفتی

 

---

 

لیست موضوعات رشته فلسفه 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

1

هانیه شرفی

محدثه بهاء‌الدینی

تکون نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

دکترفاطمه سلیمانی

2

فائزه قربان پور

فاطمه سیف

تاثیر عقل و عشق در تکامل انسان در دیدگاه ابن سینا و غزالی

دکتر فاطمه سلیمانی

3

راحله کیا

هانیه سادات رضوی

فلسفه اخلاق از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی

دکترسعیده شهیدی

4

زهرا باقری

زهرا کوهسار

زینب نیلفروشان

نقش اخلاق در سیاست از منظر ملاصدرا و امام خمینی (ره) با تکیه بر نهج البلاغه

 

دکتر نسرین سراجی پور

5

زهرا سادات حجازی

فاطمه محمدی

تئوری سفر در زمان از نگاه فلسفه اسلامی ( با تکیه بر دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا)

 

دکترسعیده شهیدی

6

مطهره سعیدی

معصومه دوستی

نگاه حکمی- قرآنی بر مساله شعور موجودات مادی و علم خداوند به آنها

دکتر زهرا محمود کلایه

7

فائزه بنی خزاعی

زینب طالبی دولت آبادی

تحلیل فلسفی- کلامی رویت حق تعالی در قرآن کریم

دکترفاطمه صادق زاده

8

زهرا کرم پور

مرضیه رجائی

معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی

دکتر فاطمه صادق زاده

9

فاطمه توکلی

سپیده خامه پیله ورد

انسان امروز و ضرورت تفکر نقدی در فضای مجازی

دکترنسرین سراجی پور

 

موضوعات پیشنهادی رشته علوم تربیتی کد 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع

اساتید پیشنهادی

1

عطیه سوری

مرضیه حسینی

رابطه ی مقابله  مذهبی بر تاب آوری دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

 

 

خانم انصاریان(تخصصی تربیتی)

خانم دکتر میرغفوریان(معارفی)

 

 

2

مرضیه کربلایی علی ابهری

 راضیه تهمورسی

رابطه پیش‌بینی کنندگی نگرش و التزام عملی به نماز در مدیران و معلمان بافرهنگ مدارس متوسطه ی دوم دخترانه منطقه ی دو استان تهران

استاد دکترگودرزی

استاددکترفریدی

3

معصومه صادقی نژاد زینب مرندی

پیش‌بینی رفتار جامعه‌پسند براساس دلبستگی به والدین و همسالان در دانش آموزان دختر مدارس دولتی در مقطع متوسطه اول شهرستان دماوند

خانم دکتر ابوالمعالی(تخصصی)

 خانم دکتر دیالمه(معارفی)

4

حورا سادات حسینی

اعظم منوچهری

رابطه راهبردهای مدیریت تعارض با خلاقیت معلمان

دکترمریم برادران

دکترمیرغفوریان

5

نعیمه یادگاری

 مریم مهدوی

رابطه سکون زدگی شغلی با تحلیل رفتگی شغلی معلمان :نقش تعدیل کنندگی تعهد دینی  

سرکار خانم دکتر گودرزی

 سرکارخانم فریدی

6

زینب مالکی

 زهرا جان نثاری

پیش بینی هوشمندی رقابتی مدیران آموزشی بر اساس ایمان و هوش سیاسی درمدیران مدارس دخترانه متوسطه دوم نواحی شش گانه استان اصفهان

خانم دکتراکرم گودرزی

خانم دکتر ربانی

7

فاطمه معدنی پور

 مهدیه مقدسی

رابطه جهت گیری مذهبی با افسردگی و راهکار های مقابله با اضطراب

دکتر زهره موسی زاده

دکترطاهره محسنی

8

فاطمه ناصری تبریزی زهرا زحمت کشان

پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس هیجان تحصیلی وتاب آوری تحصیلی مساله

دکتر خدیجه ابوالمعالی

دکتر طاهره محسنی

9

زهرا لاهوتی

 زهرا عسگری

نرگس پازوکی

رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با کیفیت زندگی دانشجویان پردیس دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر شفیعی

دکتر میرغفوریان

 

10

شیخ الاسلامی

 خدا بنده لو

تبیین جایگاه تعلیم و تربیت در چرایی باور پذیری مردم نسبت به شبهات و شایعات

دکتر مریم برادران

دکترطاهره محسنی

11

مهلا پازوکی

زینب قاسمی

بررسی رابطه‌ی مسئولیت اجتماعی با سرمایه‌ی اجتماعی

دکتر مریم برادران

دکترطاهره محسنی

 

موضوعات مصوب رشته حقوق کد 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع

اساتید پیشنهادی

1

نرگس مطلبی/سحر حسینیان سرشت

حمایت ازتولیدات ملی درنظام حقوقی ایران

 دکتر رقیه السادات مومن

2

مهدیس لطفی

سازمان تجارت جهانی و چالش های ایران برای عضویت درآن

دکتر محیا صفاری نیا

3

فائزه شفیعی چافی- فاطمه عباسیان آرانی

آسیب شناسی رویکردنظام حقوقی ایران درحمایت ازکودکان کاروخیابان

دکتر عاطفه عباسی

4

 مریم محمدپور _ محیا کشاورزی

مطالعه ماهیت پاسخ هادرخصوص اطفال معارض قانون درقانون مجازات اسلامی1392

استاد مریم منوچهری

5

فائزه وطن پرست زاد_حدیثه سرگزی

 

قراردادهای الکترونیکی درنظام حقوقی ایران

دکتر زینب فلاح تفتی

6

زینب خادم آرانی/طوبی مجرد

 مصادیق مهدورالدم در نظام حقوقی ایران با نقد قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲

 

خانم دکتر عاطفه عباسی

7

فاطمه رشیدی - شهلا صمدی

 

دادرسی منصفانه با عنایت به حقوق متهم در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲

 

خانم دکتر عاطفه عباسی

8

سیده فاطمه میریان _ فاطمه سادات نوربخش

دادرسی منصفانه اطفال درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392

استاد مریم منوچهری

9

سارا جعفری_فاطمه گودرزی

 

 

 

لیست موضوعات رشته فلسفه94

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع مصوب

استاد راهنما

1

فاطمه اصغرزاده-فاطمه کاظمی

داوری عین القضات همدانی بین ابن سینا و غزالی در مسئله معاد جسمانی

دکتر نسرین سراجی پور

2

فاطمه صابری-زینب عالی زاده

تحلیل معنای توحید در آیات و روایات با تکیه بر آراء فلسفی-تفسیری فخر رازی، صدراء و علامه طباطبایی( رضوان الله)

 

دکترمنا فریدی

3

زهرارضازاده-ساره سیرانی

بررسی رابطه عقل و ایمان از دیدگاه ابن سینا ،غزالی و فخررازی

دکترمهنازکهندانی

4

فاطمه خدادوست-مریم اسلامی

روش استنطاقی شهید صدر(ره) در تفسیر قرآن و مقایسه آن با علامه طباطبایی(ره) ودکتر شبستری

دکترفاطمه صادق زاده

5

دیناحسینی-فاطمه منصوری راد

سیر تاریخی فصل انسان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

دکترسعیده شهیدی

6

مرضیه درویش توانگر-فاطمه جمشیدی

سیر تطور مبانی نظری طبقه بندی علوم نزد اندیشمندان اسلامی

دکتر نسرین سراجی پور

7

فاطمه بحری-فاطمه کمالیان-هانیه یوسف شعیبی

تبیین حکمی قرآنی تمثل از دیدگاه برخی فلاسفه اسلامی و  مفسرین

 

دکترزهرامحمودکلایه

8

سعیده مطهری-فاطمه صادقی

سیر تاریخی مسئله علم خداوند و رابطه آن با فاعلیت الهی

دکترفاطمه سلیمانی

9

ریحانه شهریاری-زینب رشیدشمالی

نقش انسان کامل در تکامل جامعه از دیدگاه فارابی و ملاصدرا

دکترفاطمه سلیمانی

 

لیست موضوعات رشته فقه94

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع مصوب

استاد راهنما

1

1-زهرا ارومیه چی ها  2-فاطمه مشایخی 3-فاطمه کهن پور4 - سیده ساجده مرشدی شعرباف 5- فاطمه خدری  6-مطهره برزگر 7- محدثه مجیدی 8-زهرا دهقان دهنوی

 

 

 

معنا شناسی مفردات قرآنی در نظام فقهی و حقوقی خانواده

 

.

 

 

خانم دکتر فاِئزه عظیم زاده اردبیلی*

استادمشاور:دکترمیرغفوریان-دکترغیاثی

2

زهرا عزیزی / راضیه حاجیلو

بررسی مبنای تقنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 

 

خانم رحیم زاده

3

فائزه نجفی پور - فاطمه اسلامی

شرایط والگوی مطلوب مجالس عزاداری وشادی درفقه امامیه

خانم دکترغیاثی ثانی

4

زهرا تقی پور-فاطمه حاجی حسینی

جایگاه و بایسته های امنیت قضایی در نظام حقوقی ایران

خانم ذبیحی

 

5

 

سپیده افکاری - فاطمه طایفی

بررسی تطبیقی مسئله ارتداددرنظام حقوقی ایران واعلامیه جهانی حقوق بشر

 

خانم دکتر مومن

6

 

الهه طاهربخت - زهرا حاتم پوری

بررسی تطبیقی نقش جنسیت در مجازات ها در حقوق ایران و فرانسه

 

 

خانم دکتر عظیم زاده

7

فاطمه محمدی_عارفه قوسی

بررسی مستندات فقهی تربیت فرزند

خانم دکترغیاثی