درسنامه ها

                                                 درسنامه های خاتمه یافته

ردیف

عنوان

مدیر

ناظر

همکاران

نوع پژوهش

تصویب طرح در شورای پژوهش

تاریخ شروع طرح

تاریخ خاتمه طرح

دستاورد طرح

1 مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب دکتر فائزه عظیم زاده دکتر  ابوالقاسم نقیبی عاطفه ذبیحی کاربردی 91/10/20 91/9/1 بهمن 1393 درسنامه
2 فقه خانواده

دکتر  پور عبدالله 

دکتر حق خواه

دکتر قدرت الله انصاری عاطفه آقاجانی بنیادی 91/2/9 91/6/1 بهمن 1393 درسنامه
3 نحو با رویکرد معناگرایی(نحو1) دکتر  فاطمه ملایم دکتر عبد الرسول کشفی --- کاربردی 91/10/20 91/9/1 بهمن 1393 درسنامه

4

رویکردهای مطرح در تعلیم و تربیت اسلامی

دکتر نرگس سجادیه

دکتر علیرضا صادق ­زاده

---

کاربردی

88/11/12

89/1/15

92/6/1

درسنامه

5

آیین دادرسی مدنی

ویژه دعاوی  خانوادگی

دکتر لیلا سادات اسدی

---

دکتر  فریده شکری

کاربردی

88/11/27

89/1/15

90/12/20

درسنامه

6

حقوق کیفری خانواده

دکتر لیلا سادات اسدی

---

---

کاربردی

87/12/3

88/7/1

89/10/18

درسنامه

7

فقه مقدماتی

فاطمه کاظمپور

فریبا افضلی

---

---

کاربردی

87/12/3

87/10/1

89/10/21

درسنامه

{PageBreak}
 
 

                                                        درسنامه های مصوب

ردیف

عنوان

مدیر(ان)

ناظر

همکاران

نوع پژوهش

تصویب طرح در شورای پژوهش

تاریخ شروع طرح

1

درسنامه حقوق خانواده تطبیقی دکتر فریده شکری   دکتر لیلا سادات اسدی بنیادی و کاربردی 88/12/4 89/1/15