معاونت پژوهشی و فناوری - آیین‌نامه برگزاری کرسی‌های ترویجی و تخصصی