معاونت پژوهشی و فناوری - کاربرگ کرسی ترویجی مناظره