معاونت پژوهشی و فناوری - کاربرگ کرسی ترویجی عرضه و نقد