معاونت پژوهشی و فناوری - فرم پلان ویژه رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی