معاونت پژوهشی و فناوری - اداره کل پژوهش-دفتر نشر آثار علمی-نشریات تخصصی-دو فصلنامه علمی ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

معرفی دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

هدف اصلی دوفصلنامه  علوم تربیتی از دیدگاه اسلام انتشار پژوهش‏ های مسأله محور، میان رشته‏ ای و مقایسه‏ ای در گستره روانشناسی و علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی و برنامه‏‏ ریزی درسی، روان‏شناسی تربیتی و مشاوره) با رویکرد اسلامی است تا از طریق فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته، بستر تولید علم و نظریه‏ پردازی مبتنی بر آموزه‏ های اسلام در راستای تحول علوم انسانی فراهم آید.

محورهای دوفصلنامه:

- مباحث تطبیقی در مبانی، اصول و روش های تعلیم و تربیت  از دیدگاه اسلام و غرب

- مبانی، اصول و روشهای مدیریت آموزشی از دیدگاه اسلام

-  پژوهش در حیطه های مختلف  تعلیم  و تربیت اسلامی از جمله تربیت اعتقادی  و عبادی،  تربیت علمی و عقلی، تربیت اخلاقی و اجتماعی، تربیت اقتصادی و حرفه‏ ای، تربیت هنری و....

- کاربست آموزه‏ های اسلامی در حیطه‏ های روانشناسی تربیتی و مشاوره

- تحلیل  و نقد جنبه های مختلف آموزش  و پرورش رسمی با دیدگاه اسلامی

- آراء و اندیشه‏ های متفکران مسلمان در حیطه‏ های تعلیم و تربیت

- نقش علوم تربیتی در فرهنگ سازی

- روش‏ شناسی تحقیق در علوم تربیتی با رویکرد اسلامی

راهنمای نگارش مقالات:

  • چکیده‌ مقاله حداکثر دارای 200 تا 250 واژه دربردارنده مسأله پژوهش، روش تحقیق و مهمترین یافته‌های پژوهش همراه با واژگان کلیدی حداکثر 7 کلمه باشد.
  • ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، چکیده، واژگان کلیدی همراه مقاله ارسال گردد.
  • عناوین اصلی و فرعی مقاله مرتبط با موضوع و دارای ارتباط منطقی با یکدیگر باشد.
  • ارجاع منابع و مآخذ در مقاله به شیوه درون متنی و به شکل مقابل باشد: (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، شماره صفحه)
  • فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر آورده شود:
  • کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف. (سال انتشار). عنوان کتاب. مصحح یا مترجم. محل نشر: نام ناشر. (عنوان کتب ایتالیک می شود)
  • مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره (شماره)، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله(عنوان مجله ایتالیک می شود)
  • حجم مقاله با احتساب تمامی بخش‌ها حداقل 15 صفحه و حداکثر  25 صفحه 300 کلمه‏ ای‌ باشد در محیط  2007 WORD و با قلم bMitra 13 حروف چینی گردد.

 Pege Setup: left,top, right:4.25

 Bottom:7.27

  • مقالات ارسالی نباید در مجلات داخلی یا خارجی چاپ و همزمان به سایر مجلات ارسال شده باشد.

 

برای راهنمایی بیشتر به راهنمای نگارش مقالات دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام و نمونه مقالات چاپ شده در آخرین شماره بر روی صفحه اصلی سامانه مراجعه نمائید.

دانشگاه امام صادق (ع)  پردیس خواهران:  تهران ـ شهرک قدس ـ م صنعت بلوار شهید فرحزادی ـ خیابان شهید طاهرخانی  

    تلفن     70-69-67-22131866  *   5 ـ 22094901 ـ    داخلی  215

نمابر 22065437    صندوق پستی 111ـ14655

          motaleat@isuw.ac.ir                     http://edus-islam.isuw.ac.ir

 

 

1 مهر 1396