معاونت پژوهشی و فناوری - اداره کل پژوهش-دفتر نشر آثار علمی-نشر کتاب-آثار منتشره
 • نمايش صفحه شماره 5
 •   

  مولف: اکرم محمدی

  سال نشر:1393

  قیمت: 90000 ریال

  مولف:محدثه معینی فر

  سال نشر :1393

  قیمت:180000 ریال

   

  مولف : اعضای تیم تداوم

  سال نشر: 1393

  قیمت: 60000 ریال

  مولف: فاطمه سادات امیرشاه کرمی

  سال انتشار: 1393

  قیمت: 70000 ریال

  مولف:دکتر نرگس ایزدی

  سال نشر: 1392

  قیمت:70000 ریال

  مولف:فائزه طوقانی پور

  سال نشر:1392

  قیمت:120000 ریال   

  مولف:رقیه سادات مومن

  سال نشر: 1392

  قیمت: 165000 ریال

  مولف: دکتر فریبا حاجیعلی و

  اکرم محمدی

  سال نشر: 1393

  قیمت:80000 ریال

  مولف: لیلا سادات اسدی

  سال نشر: 1391

  قیمت: 165000 ریال

  مولف: دکتر لیلا سادات اسدی

  سال نشر: 1391

  قیمت: 60000 ریال

  مولف: دکتر لیلا سادات اسدی

  سال نشر: 1391

  قیمت: 95000 ریال

  مولف: منصوره صالحی

  سال انتشار: 1392

  قیمت: 95000 ریال

  مولف: نیره رحمانی

  سال نشر:1392

  قیمت:80000 ریال

  مولف: مریم حق وردی طاقانکی

  سال نشر: 1391

  قیمت: 55000 ریال

  مجموعه بیانات آیت الله مهدوی کنی

  سال نشر:1390

  قیمت: 70000 ریال

  مولف: لیلا سادات اسدی

  سال نشر: 1390

  قیمت:70000 ریال

  مولف: دکتر فاطمه سلیمانی

  سال نشر: 1390

  قیمت: 45000 ریال

  مولف: فاطمه کاظمپور و

  فریبا افضلی

  سال نشر :1390

  قیمت: 50000 ریال

  مولف: مریم برادران حقیر

  سال نشر: 1390

  قیمت:  45000 ریال

  مولف: لیلا سرتیپ زاده

  سال نشر: 1390

  قیمت: 45000 ریال

  مولف: مهدیه قدسی

  سال نشر: 1390

  قیمت: 80000 ریال

  مولف: فرشته میرزایی

  سال نشر: 1390

  قیمت: 70000 ریال

  مولف: زینب سادات هاشمی

  سال نشر: 1390

  قیمت: 45000 ریال

   

  علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

  سال نشر: 1393

  قیمت: 15000 ریال

   

   

  1 2 3 4 5 6
  8 دى 1397