معاونت پژوهشی و فناوری - اداره کل پژوهش-دفتر مطالعات و تحقیقات علمی-نشست ها و کارگا هها